Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Botenverhuur Hoorn

Artikel 1 Verantwoordelijkheid en verplichtingen huurder

1. Tijdens de huurperiode is de huurder verantwoordelijk voor de orde en veiligheid aan boord. Huurder dient zich te houden aan de aanwijzingen van verhuurder. Minderjarigen vallen onder de verantwoording van de huurder, ouders en/of begeleiders. Huurder wordt geacht op de hoogte te zijn van het Binnenvaart Politie Reglement en is verantwoordelijk voor het correct toepassen van de geldende vaarreglementen, inzake onder meer eventuele snelheidsbeperkingen.

2. Het is huurder niet toegestaan aan wedstrijden deel te nemen, andere vaartuigen te slepen, uit te varen boven windkracht 5, te varen gedurende de nacht en met meer opvarenden te varen dan in de overeenkomst is opgenomen.

3. Verhuurder kan huurder vanwege slechte weersomstandigheden, (overmatig) gebruik van alcohol en/of verdovende middelen en door andere redenen ter beoordeling van de verhuurder het (af)varen verbieden en huurder gebieden om terug te keren naar de jachthaven of onverwijld naar een door huurder aangegeven afmeerplaats te varen.

4. Bij onbehoorlijk gebruik en/of overmatig gebruik van alcohol (overschrijding landelijk alcohol limiet) en/of gebruik van verdovende middelen heeft verhuurder het recht het vaartuig terug te halen zonder terugbetaling van betaalde gelden waaronder begrepen de waarborgsom.

Artikel 2 Pech, storing en/of schade tijdens de vaart

1. Pech, storing en/of schade dient onmiddellijk te worden gemeld bij verhuurder. Verhuurder zal zo snel als mogelijk trachten de pech en/of schade te verhelpen. In het geval dat huurder derden opdracht geeft pech en/of schade te verhelpen zonder toestemming van verhuurder, komen de kosten van herstel voor rekening van huurder.

2. Indien het vaartuig omslaat worden sleepkosten en eventuele schade in rekening gebracht.

3. De huurder is aansprakelijk voor schade en/of verlies van het vaartuig voor zover de schade niet wordt gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de periode dat aan huurder het vaartuig ter beschikking is gesteld.

Artikel 3 Aansprakelijkheid verhuurder

Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel en/of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van verhuurder. Voor de huurder en de opvarende is geen (opvarende)verzekering afgesloten door Botenverhuur Hoorn. Evenals inventaris / zelf meegenomen goederen dient door de huurder zelf te zijn verzekerd (bijv. reisverzekering).

Artikel 4 Annuleren

1. Indien het op de dag van afvaart slecht weer is (zware regenval en/of windkracht 5 of meer), kan er kosteloos worden omgeboekt of geannuleerd. Uitsluitend in overleg met de verhuurder. Er kan niet worden geannuleerd op basis van weerberichten, daar de weerberichten in Nederland niet betrouwbaar zijn.

Artikel 5 Inleveren

1. Bij het inleveren controleert verhuurder het vaartuig en de inventaris. Verbruikte brandstof, de vervangingswaarde van ontbrekende inventaris en/of vaartuigonderdelen en schade wordt verrekend met de waarborgsom. Indien het vaartuig niet schoon wordt ingeleverd, zullen schoonmaakkosten worden verrekend met de waarborgsom.

2. Indien het vaartuig te laat wordt ingeleverd, heeft verhuurder recht op een vermeerdering van de huursom van € 25,- per uurwaarbij een deel van een uur naar boven wordt afgerond op een heel uur.

Artikel 6 Overige bepalingen Het is huurder verboden:

1. Stickers, kentekens en/of andere zaken op de vaartuigen te plakken of te bevestigen;
2. de kussenset te gebruiken buiten het vaartuig;
3. om het vaartuig te betreden met schoenen met zwarte zolen aangezien deze strepen kunnen achterlaten op het polyester. Boot- of sportschoenen met lichte zolen zonder grof profiel worden aanbevolen;
4. in de boot te verblijven met meer personen dan het aantal personen dat in de huurovereenkomst is aangegeven.
5. afval overboord te gooien, overlast te veroorzaken voor omwonenden van het vaargebied, huisdieren aan boord mee te nemen en/of aan te meren op niet daarvoor bestemde plaatsen; Bij overtreding van een van deze punten is verhuurder gerechtigd de borg in te houden.

Op deze huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Verhuurder adviseert altijd zwem- of reddingsvesten te dragen.